Kvalité, Miljö, Arbetsmiljö

Vårt mål är att göra rätt första gången och låta nollfelsprincipen vara en ledstjärna. Det gäller i vårt arbete med så väl kvalitét och miljö som arbetsmiljö. Vi är noga med att alltid uppfylla kundens kvalitets- och miljökrav  och vi är noga med att vara en  arbetsgivare som tar vårt ansvar för att arbetsmiljön alltid beaktas.  Vi vill att våra anställda ska känna trygghet och välmående på arbetsplatsen.
I en offentlig upphandling är kvalitetskraven oftast högre än vid de flesta andra beställningar. Det gillar vi. Vi drivs av att använda vår höga kompetens i avancerade projekt, där slutresultatet blir ett arbete av toppklass. Samtidigt är hög kvalitet inget som kommer automatiskt. För att vi ska klara av att leva upp till höga förväntningar när det gäller miljöhänsyn, arbetsmiljö och dokumentation samt för att kunna och följa lagstiftning och regelverk krävs hårt jobb. Att ligga i framkant inom dessa områden har alltid varit viktigt för Hallarnas Bygg.

Hallarnas Bygg AB är diplomerade enligt Sveriges Byggindustriers verksamhetsledningssystem Povel.
Povel innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med hjälp av detta ledningssystem hittar vi kontinuerligt  förbättringspotential som skall nå fram till ständiga förbättringar och därmed ett effektivare företag med nöjdare kunder.

Våra policys inom kvalité, miljö, och arbetsmiljö:

Kvalité

”Att samtliga åtaganden och beställningar stora som små, utförs på ett
fackmannamässigt och noggrant sätt både produktionstekniskt
och administrativt så att våra kunder blir nöjda och deras uttalade
behov blir tillgodosedda.”

Detta gör vi genom att:

 • tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.
 • uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa.
 • våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
 • sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

Miljö

”Hallarnas Bygg AB skall sträva efter att de projekt vi arbetar med
har en så liten negativ påverkan som möjligt på människor
miljö och natur.”

Det gör vi genom att:

 • tillämpa en helhetssyn på vår verksamhets miljöpåverkan.
 • välja miljömärkta material framför andra när övriga kriterier såsom pris, leveranstid mm är likvärdiga.
 • effektivt utnyttja transporter genom god planering av vår verksamhet samt sträva efter att transporterna sker med miljöanpassad teknik.
 • sortera vårt avfall så långt det är möjligt och återanvända när det är möjligt.
 • aktivt arbeta för att minska kemikalieanvändningen, energi- och bränsleförbrukningen.
 • utbilda vår personal så att våra kunder får tillgång hög kompetens på miljöområdet.
 • samarbeta med miljömedvetna underentreprenörer, leverantörer och konsulter.
 • öppet kommunicera vårt miljöarbete
 • uppfylla de lagar och krav som berör oss

Arbetsmiljö

”Vi ska ha en god arbetsmiljö som förhindrar att ohälsa och
olycksfall uppstår och som ger möjlighet till effektivisering och
rationalisering av arbete samt personlig utveckling.”

Detta gör vi genom att:

 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning.
 • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
 • Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
 • Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
 • Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

Comments are closed.